Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a zákonem č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, které jsou doplněny „Všeobecnými podmínkami".

Výňatek ze zákona 159/1999Sb.

§1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou následujících služeb (doprava, ubytování) je-li prodávána nebo nabízena za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hod nebo když zahrnuje ubytování přes noc.

Proto se naše služby oficiálně nazývají a jsou výlety, nikoliv zájezdy. Nepřesahují totiž 24 hodin.

Cena výletů zahrnuje dopravu, doprovod a výklad průvodce. Vstup do objektů a stravu si platí každý účastník sám. Při hromadné skupinové slevě zaplatí vstup průvodce a danou částku vybere od účastníků (základní nebo zlevněné vstupné pro penzisty a studenty). Průvodce se vždy snaží získat výhodnou skupinovou slevu pro účastníky zájezdu.


Práva a povinnosti cestovní agentury (CA)

CA je oprávněna odstoupit od smlouvy a vyloučit účastníka ze zájezdu zejména v případech:

pokud cestující vážně narušuje průběh cesty (opilství, agresivní chování, narušování výkladu)

pokud se zákazník nedostaví v čase uvedeném v pokynech na místo srazu, zmešká odjezd nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má CA právo na úhradu plné ceny výletu (zájezdu).

Zájezd lze stornovat před odjezdem zájezdu za naúčtování stornovacích poplatků:

15 dní a více před odjezdem: 50,- Kč

14 - 7 dní 50% z ceny zájezdu

6 – 4 dny 75% z ceny zájezdu

3 dny a méně 100% z ceny zájezdu

Reklamační řád

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo rozsahem poskytovaných služeb je zákazník oprávněn reklamovat případné vady. Tuto skutečnost však musí neprodleně oznámit zástupci cestovní agentury. Je-li závada odstraněna v přiměřené lhůtě, má se za to, že služba je bez vady. Nedojde-li k odstranění vady během zájezdu, oznámí tuto skutečnost zákazník písemně na adresu cestovní agentury (Mgr. Jan Mühldorf, Kácov 156, 28509 Kácov), a to nejpozději do 3 měsíců od ukončení zájezdu. Cestovní agentura se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího obdržení.

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených ve smlouvě (dokladu) pro potřeby CA a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu poskytovaných CA Mozaika-tour. Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CA, který byl klientovi předán (např. leták, prospekt, katalog).

Žádáme zákazníky o maximální dochvilnost, odjezdy jsou nejčastěji v 7:00 hod., sraz v 6:45. Počítejte prosím s delšími intervaly MHD o sobotách ráno. Zájezdy jsou za doprovodu a s výkladem průvodce. V případě opuštění skupiny se vždy ohlašte průvodci a domluvte si místo a čas opětovného setkání! Na opozdilce se při ranním odjezdu zájezdu čeká max. 5 minut.

Zájezdy se konají za každého počasí. Doporučujeme kvalitní nesmekavou turistickou obuv a oblečení do deště. V případě deštivého počasí bude délka pobytu venku uzpůsobena v rámci možností připraveného programu aktuálním povětrnostním podmínkám.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Zákazník stvrzuje svým podpisem ve smlouvě (příjmovém dokladu), že jsou mu známy tyto všeobecné podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

V Praze 1. 8. 2014